Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności Glassandco.eu  

 1. Właścicielem i administratorem strony internetowej glassandco.eu, zwanej dalej Platformą, jest Arexim Packaging Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133 lok. 440, 01-919 Warszawa, NIP 1182106330, z kapitałem zakładowym 50 000 PLN, zwana dalej Administratorem. Właściciel Platformy kieruje się zasadami ochrony prywatności użytkowników, ochrony gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach i klientach Platformy oraz bezpieczeństwa przechowywanych danych. Wszelkie informacje dotyczące użytkowników i klientów Platformy przechowywane w bazach danych Platformy są przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa (spełniających wszystkie wymagania polskiego prawa), w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.

 

 1. Korzystanie ze stron internetowych Platformy nie wymaga rejestracji ani ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku, gdy użytkownik Platformy jest zainteresowany zawarciem Umowy sprzedaży, składając zamówienie na wybrane przez użytkownika produkty dostępne w Platformy, lub podając swoje dane w celu zawarcia z Administratorem Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (np. założenia Konta w Platformie, otrzymywania Newslettera), użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu, w zakresie udzielonego upoważnienia.

Dane osobowe podane przez użytkowników Platformy przetwarzane są w następujących celach:

– w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczną;

– w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji zamówienia złożonego przez użytkownika w Platformie oraz Umowy sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w Platformie;

– przeprowadzania postępowania reklamacyjnego;

– przeprowadzania procedury zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży;

– przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem Newslettera, w tym informacji o Administratorze, Platformie, produktach dostępnych w Platformie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, o ile użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie ofert handlowych drogą;

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w serwisie jest Arexim Packaging Sp. Z o.o. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia danych. Ponadto, użytkownik, który dokonał rejestracji na Platformie w wyniku, której założył swoje Konto, może po zalogowaniu samodzielnie edytować, modyfikować i usuwać swoje dane, może również zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia Swoich danych (prawo do zapomnienia). Może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w swoim Koncie lub poprzez zgłoszenie takiej prośby do Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwić świadczenie użytkownikowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez użytkownika zakupów przez Platformę. Użytkownik, może również zwrócić się z żądaniem do administratora o przeniesienie swoich danych do innego podmiotu.
 2. Po zarejestrowaniu się na Platformę każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym po podaniu swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie). Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez niego hasłem.   Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien zaktualizować swój profil w Koncie, przy czym dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, nie mogą być przez Klienta usuwane w trakcie korzystania z usług Platformy, a w takiej sytuacji Klient może usunąć całe Konto.
 3. Każdy Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego Konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego Konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na Konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z Kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Platformy korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Platformy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze stron internetowych Platformy, w tym z założonego przez siebie Konta, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.   Internetowa przeglądarka stosowana przez użytkownika sieci Internet może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. „cookies”), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Platformy bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, „cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Administrator może przechowywać pliki „cookies” na komputerach użytkowników w celu:

 1. a) utrzymania sesji użytkownika;
 2. b) lepszego dopasowania Platformy do potrzeb użytkowników;
 3. c) tworzenia statystyk oglądalności dla wewnętrznych potrzeb Administratora oraz jego kontrahentów, w tym reklamodawców;
 4. d) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań danego użytkownika;
 5. e) tworzenia i przeprowadzania ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez tego samego użytkownika oraz prezentowania ankiety w sposób uwzględniający indywidualne zainteresowania użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w swojej przeglądarce internetowej, jak również wyłączyć je całkowicie, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Platformy. Jednocześnie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników poprzez linki umieszczone na stronach Platformy.

 1. W Sklepie, oprócz plików „cookies”, mogą być również zbierane, zgodnie z ogólnymi zasadami połączeń realizowanymi w sieci Internet, adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Wykorzystywane są one w celach technicznych, związanych z administracją serwerów oraz podobnie jak pliki „cookies” – w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Platformy. Adresy IP mogą być udostępnione na żądanie organom prawnym w myśl przepisów prawa w tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Każda osoba korzystająca z Platformy ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefon wskazanych w zakładce „Kontakt” strony internetowej glassandco.eu. Administrator może wymagać przekazania dodatkowych danych użytkownika, w tym osobowych, celem potwierdzenia tożsamości użytkownika, identyfikacji zamówienia, Konta użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika.
 3. Administrator przechowuje korespondencję ze swoimi użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie realizacji złożonego zamówienia, świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczną, rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych w dane Konto użytkownika. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem w celu innym niż realizacja i/lub odpowiedź na zgłoszenie. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
 4. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

– w związku z wykonaniem umowy o korzystanie z Platformy/ umowy o współpracy ze sprzedawcą oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);

– w związku z realizacją celów informacyjnych, związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – do czasu zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (z zastrzeżeniem braku występowania po stronie sprzedawcy ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania);

– w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez okres 30 dni;

– w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do sprzedawcy – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanych do sprzedawcy

– w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;

– w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanimizowanej lub z agregowanej (dane statystyczne);

– w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

 1. Dane Użytkowników mogą być przekazane następującym podmiotom:

– podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce (np. w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach Platformy);

– podmiotom świadczącym na rzecz sprzedawcy usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;

– podmiotom świadczącym na rzecz sprzedawcy usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;

– podmiotom świadczącym na rzecz sprzedawcy usługi w zakresie spedycji i dostaw – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług

– podmiotom świadczącym na rzecz sprzedawcy innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.

 1. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Platformy, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności strony internetowej glassandco.eu. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Polityki prywatności strony internetowej glassandco.eu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian w Polityce prywatności strony internetowej glassandco.eu powinien zaprzestać korzystania z Platformy, w tym usunąć swoje Konto.

Niniejsza Polityka prywatności strony internetowej glassandco.eu wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

Rozpoczęcie korzystania z Platformy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym dokumencie Polityki prywatności strony internetowej glassandco.eu.